วันที่อัพเดท 28/05/2017 เวลา 13:18:00
เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง ครู-อาจารย์ งานครูหรืองานอาจารย์เป็นอาชีพสายตรงที่ผู้ที่เรียนจบคณะศึกษาศาสตร์มาจะสามารถประกอบได้ โดยสามารถเป็นครูตามโรงเรียน เป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ โดยวิชาที่สอนนั้นก็จะสอนได้ตามสาขาวิชาเฉพาะที่จบมา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี สังคมศึกษา นาฏศิลป์ เป็นต้น อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ เพราะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไทย ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง ...
1 2
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™