คำอธิบายรายวิชา

วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1. เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
2. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และสวิตชิง
3. มีทักษะในการประกอบ และทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิง
4. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวงจรพัลส์และสวิตชิง
2. ประกอบและทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรลดรูปสัญญาณ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์ สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอบแบบต่างๆ การกำเนิดสัญญาณ การซิงโครไนซ์ และไดอะแกรมเวลา ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆ ในงานพัลส์และสวิตชิง

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™