คำอธิบายรายวิชา 

จุดประสงค์รายวิชา
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้อง
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวแมตริกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ
2. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกส์
3. ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์
4. ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิดสัญลักษณ์ โครงสร้าง การทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์การอ่าน การเขียนวงจรแลต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatics) ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™