คำอธิบายรายวิชาลักษณะรายวิชา

 
.  รหัสและชื่อวิชา          ๒๑๐๕-๒๐๐๒    วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
                                                                DC Circuits

.  สภาพรายวิชา             หมวดวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

.  ระดับรายวิชา              ภาคเรียนที่  ๑     ชั้นปีที่ ๑

.  พื้นฐาน                      -

.  เวลาศึกษา                 เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ ๔ คาบต่อสัปดาห์ ระยะเวลา ๑๘ สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น ๗๒    
  คาบตลอดภาคเรียน และควรมีเวลาศึกษานอกเวลาเรียนอีก ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

. จำนวนหน่วยกิต            ๒   หน่วยกิต

. จุดมุ่งหมายรายวิชา       
            ๑.  เพื่อให้มีความเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
            ๒.  เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
            ๓.  เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจร และใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
            ๔.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
            ๕.  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

๘. มาตรฐานรายวิชา
            ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
            ๒. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

.  คำอธิบายรายวิชา       
            ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังและพลังงานไฟฟ้า  การอ่านค่าตัวต้านทาน  การต่อวงตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม การคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า  วงจรบริดจ์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ  เมชเคอร์เรน  ทฤษฎีการวาง-ซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™