แบบทดสอบก่อนเรียน


 

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

   ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อขึ้นบทเรียนใหม่

บทที่ เรื่อง
1 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
2 ระบบหน่วยและการหาปริมาณทางไฟฟ้า
3 กฏของโอห์ม
4 การต่อตัวต้านทาน
5 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
6 วงจรอนุกรมและวงจรขนาน
7 วงจรผสม
8 กฏการแบ่งแรงดัน
9 กฏการแบ่งกระแส
10 กฏของเคอร์ชอฟฟ์
11 กฏของเคอร์ชอฟฟ์ (ต่อ)
12 การวิเคราะห์วงจรด้วยเมชเคอร์เรนท์
13 การวิเคราะห์วงจรด้วยโนดโวลท์เตจ
14 ทฤษฏีเทวินิน
15 ทฤษฏีนอร์
16 ทฤษฏีการวางซ้อนและทฤษฏารส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด


© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™