วันที่อัพเดท 24/01/2019 เวลา 14:12:00
Download File : > หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2561
วันที่อัพเดท 24/12/2018 เวลา 09:54:00
Download File : > หนังสือครุฑ Download File : > รายงานการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ เรียน หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามที่สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผลการตรวจสอบสรุปได้ดังเอกสารที่แนบมานี้
วันที่อัพเดท 24/12/2018 เวลา 09:50:00
Download File : > รายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน 2561 เรียน หน่วยงาน/สถานศึกษา ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเผยแพร่ตามเอกสารที่แนบมานี้
วันที่อัพเดท 02/11/2018 เวลา 09:57:00
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง / กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแห่ง ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในทุกปีและนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานสำนักงาน กศน. ทราบทั่วกัน Download Download File : > กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2562
วันที่อัพเดท 01/08/2018 เวลา 11:02:00
เรื่อง กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงาน กศน. ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นไป Download File : > กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.
1 2 3 4 5 6 7
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™