หน่วยงานภายใน กศน.


หน่วยงาน
 

เบอร์โทรติดต่อ
 

Website
 
สำนักงาน กศน.   Link
กลุ่มเลขาธิการกรม (กล.)  02-282-4803  -
กลุ่มการคลัง (กค.)  02-282-9338  

Link

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กพ.)   02-282-1895       Link
กลุ่มแผนงาน (กผ.)                                         02-281-5162        Link
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ (กป.)                          02-281-7017       Link
หน่วยศึกษานิเทศก์ (ศน.)  02-281-5151 Link
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กจ.)  02-280-2926  -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
02-2817217
 
Link
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  (สพร.) 02-628-5595 Link
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.) 02-354-5730-40 Link
สถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) 02-381-6649 Link
ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา (ศว.เอกมัย) 02-392-5951 Link
ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา (ศว.รังสิต) 02-577-5456-9 Link

                  

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™