ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.


Download File : > ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางDownload File : > ระเบียบเกี่บวกับค่าเช่าบ้าน

Download File : > ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ

Download File : > 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าดำเนินการสอบ


Download File : > ระเบียบเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม

Download File : > 
ระเบียบเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาDownload File : > ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

Download File : >
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมDownload File : > Download File : > มาตรการประหยัด สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download File : > ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

Download File : > หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0423.3/ว439 ลว 2 ธ.ค.52 เรื่องระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ


Download File : > หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6/ว126เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

Download File : > หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0423.3/ว63 ลว 21 ก.พ.54 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

Download File : >
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว353 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบGFMIS

Download File : > คำสั่งมอบอำนาจ ผอ.กศน.จังหวัด (270/2551)

Download File : > 
คำสั่งมอบอำนาจ กศน.อำเภอ (489/2551)


Download File : > คำสั่ง สป 492-51 มอบอำนาจ ผอ.ศูนย์วิทยฯ

Download File : > กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพรู้เรียนสำนักงาน กศน.

Download File : > พรก. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฉบับ 9 พศ2560

Download File : > คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2559


Download File : > หลักเกณฑ์ฝึกอบรมประชาชน

Download File : > คำสั่ง 605/2559 เงินอุดหนุน กศน

Download File : > หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

Download File : > ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคุล

Download File : > ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าที่พัก

Download File : > การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่เบิกมาพักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ


Download File : > แนวทางการปฏฺับิติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

Download File : > ีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560

Download File : > คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 160/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการอื่นปฏิบัติราชการแทน


Download File : > ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2548

Download File : > คำสั่ง 669/2561 เงินอุดหนุน แก้ไขเพิ่มเติม 605/
Download File : > หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา 2561

Download File : > กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2561


Download File : > แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Download File : > หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ธันวาคม 2561© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™