อัตราค่าบริการ

วิธีการตกลงจ้าง
การ สืบสวนหลายกรณีอาจจะไม่สามารถระบุวิธีสืบสวนและ อัตราจ้างเป็นมาตรฐานคงที่ ไว้ให้เลือกได้ ท่านควรเล่ารายละเอียดให้เราทราบ ด้วยวิธีการติดต่ออย่างหนึ่งอย่างใดที่ท่านเลือก รวมทั้งระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าท่านต้องการอะไร โดยทั้งนี้ทั้งนั้น ให้บอกประเด็น และความจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ทางเราจะได้นำสิ่งเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล สืบ และติดตามข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

การ จ้างโดยไม่ต้องหารือไม่ว่าท่านจะเปิดเผยตัวหรือไม่ การสืบสวนที่ท่านสามารถสั่งจ้าง ซึ่งเราสามารถดำเนินการได้เลย โดยอาจจะไม่ต้องสอบถามหรือติดต่อกันอีกจนเสร็จงานนั้น หรือท่านอาจจะจำเป็นต้องติดต่อหารือกับเราในรายละเอียด เพราะวิธีการสืบสวนที่มีให้ท่านเลือกไม่ตรงกับความประสงค์ของท่าน หรือท่านไม่มั่นใจว่าควรเลือกวิธีใด

ก่อนเริ่มทำงานควรให้เวลาเราเตรียมการไม่น้อยกว่า 1 วัน และชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อตกลงของทั้งของผู้สั่งจ้างและผู้รับจ้าง หลังจากนั้นจึงเริ่มงานตามกำหนดทันที

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระด้วยเงินสด
2. จ่ายชำระผ่านบัญชีธนาคาร

 

 

 

 

 

 

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™