โครงการอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

วันที่ 2013-09-13 14:34:00 ผู้เข้าชม : 136
โครงการอบรม “การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

CBL Train The Teacher 
2 days Workshop with Dr.Wiriyah


สำหรับนักการศึกษา  คุณครู  และผู้ปกครอง 

Creativity-based Learning (CBL)

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และคณะ 
จึงได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่ 
ที่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศ 
และเป้าหมายการศึกษาของเรา 

 
แนวการสอนแบบ Creativity-based Learning หรือ CBL
ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสอนของไทยครั้งใหญ่
เนื่องจากครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือ โค้ช มากกว่าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูล
ตามแนวทางการศึกษาแบบเก่า  โดย CBL จะทำให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการเรียนรู้
สามารถใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หลังจากการจัดอบรม CBL มาแล้ว 45  รุ่น ซึ่งมีคุณครูหัวใจครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรมเต็มทุกรุ่น
บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้
การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานจาก ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ ถึง 2 วันเต็ม
 
ในการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนการสอน
จากเดิมที่เคยสอนแบบเลคเซอร์หรือเน้นการบรรยายคนเดียวให้เด็กๆ ฟัง
เปลี่ยนเป็นการสอนแบบให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และ ครูหรืออาจารย์เป็นผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้
หรือเรียกว่าการสอนแบบ creativity-based learning (CBL) หลังจากนั้นผู้เข้าอบรม
จะได้ทำ Workshop ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบการสอนใน
วิชาที่ตัวเองสอน
และออกมานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดให้ความเห็นและแนะนำ

 

UploadImageหลังผ่านการอบรมแล้ว
-  ผู้เข้าอบรมจะสามารถการทำการสอนแบบ Creativity-based learning  CBL ได้ 
   ประเมินผลผู้เรียน แบบ CBL ได้
-  ผู้เข้าอบรมเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
   และใช้ CBL tool เครื่องมือที่จะทำให้ห้องเรียนมีชีวิตมากขึ้น
-  สามารถออกแบบ Active courseware ในวิชาที่ตนเองสอนได้ 
-  เมื่อสอบผ่านการอบรมแล้ว รับ Certificate เป็นผู้สอนแบบ
   Creativity-based learning จากสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต
-  ผู้ปกครองสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสอนลูกได้
บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™